BUZZER BEATER

Sports Design Camp. 優秀賞

Member

Aya Kamitani
Kosuke Sadamatsu
Shogo Fujii
Yosuke Machida
Iori Matsudaira
Masaru Mizuochi

Single Project
Single Project
Single Project
Single Project
Single Project
Single Project
Single Project
Single Project
Single Project